3633614099
Login
Select a back issue

Table of Contents

Anesthesiology December 2016, Vol.125, A13-A17. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001463

Editorial Board

Anesthesiology December 2016, Vol.125, A15-A16. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001417

This Month in Anesthesiology

Anesthesiology December 2016, Vol.125, A1-A2. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001416

Science, Medicine, and the Anesthesiologist

Anesthesiology December 2016, Vol.125, A19-A20. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001418

Infographics in Anesthesiology

James P. Rathmell; Stuart Forman; Jonathan P. Wanderer
Anesthesiology December 2016, Vol.125, A21. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001420

Anesthesiology CME Program

Anesthesiology December 2016, Vol.125, A17. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001419

Editorial

Göran Hedenstierna, M.D., Ph.D.; Lennart Edmark, M.D., Ph.D.
Tags: respiration
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1079-1082. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001382
Franklin Dexter, M.D., Ph.D.; Bradley J. Hindman, M.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1083-1084. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001363
Scott D. Cook-Sather, M.D.; Peter C. Adamson, M.D.; Jin Li, Ph.D.; Hakon Hakonarson, M.D., Ph.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1085-1087. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001399
Meagan A. Jenkins, Ph.D.; Andrew Jenkins, Ph.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1088-1089. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001391
Jeffrey W. Sall, Ph.D., M.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1090-1091. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001359

Perioperative Medicine Clinical Science

Laurent G. Glance, M.D.; Yue Li, Ph.D.; Andrew W. Dick, Ph.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1092-1102. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001362

Anesthesiology Reflections from the Wood Library-Museum

Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1102. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001422

Perioperative Medicine Clinical Science

Lesley K. Rao, M.D.; Alicia M. Flaker, A.S.; Christina C. Friedel, B.S.; Evan D. Kharasch, M.D., Ph.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1103-1112. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001392
Patrick J. McCormick, M.D.; Matthew A. Levin, M.D.; Hung-Mo Lin, Sc.D.; Daniel I. Sessler, M.D.; David L. Reich, M.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1113-1120. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001296
John W. Eikelboom, M.B.B.S.; Clive Kearon, M.D.; Gordon Guyatt, M.D.; Daniel I. Sessler, M.D.; Salim Yusuf, M.D.; Deborah Cook, M.D.; James Douketis, M.D.; Ameen Patel, M.D.; Andrea Kurz, M.D.; Rene Allard, M.D.; Philip M. Jones, M.D.; Rodolfo J. Dennis, M.D.; Thomas W. Painter, M.B.Ch.B.; Sergio D. Bergese, M.D.; Kate Leslie, M.D.; Duminda N. Wijeysundera, M.D., Ph.D.; Kumar Balasubramanian, M.Sc.; Emmanuelle Duceppe, M.D.; Scott Miller, M.D.; Johan Diedericks, M.D.; P. J. Devereaux, Ph.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1121-1129. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001352
Wenhua Zhang, M.D.; Yanting Fan, M.D.; Tianyun Zhao, M.D.; Jinghui Chen, M.D.; Gaolong Zhang, M.D.; Xingrong Song, M.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1130-1135. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001353

Anesthesiology Reflections from the Wood Library-Museum

Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1135. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001423

Perioperative Medicine Clinical Science

Paul M. Heerdt, M.D., Ph.D.; Hiroshi Sunaga, M.D.; Joel S. Owen, Ph.D.; Matthew T. Murrell, M.D., Ph.D.; Jaideep K. Malhotra, M.D.; Deena Godfrey, B.A.; Michelle Steinkamp, R.N.; Peter Savard, M.D.; John J. Savarese, M.D.; Cynthia A. Lien, M.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1136-1143. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001386

Perioperative Medicine Basic Science

Anahita Nourmahnad, B.S.; Alex T. Stern, B.S.; Mayo Hotta, B.S.; Deirdre S. Stewart, Ph.D.; Alexis M. Ziemba, B.A.; Andrea Szabo, B.S.; Stuart A. Forman, M.D., Ph.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1144-1158. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001390
Yifei Jiang, M.D., Ph.D.; Dongyi Tong, M.D.; Rylon D. Hofacer, B.S.; Andreas W. Loepke, M.D., Ph.D.; Qingquan Lian, M.D., Ph.D.; Steve C. Danzer, Ph.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1159-1170. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001358

Anesthesiology Reflections from the Wood Library-Museum

Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1170. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001424

Perioperative Medicine Basic Science

Yao Lu, M.D.; Honit Piplani, Ph.D.; Stacy L. McAllister, Ph.D.; Carl M. Hurt, M.D., Ph.D.; Eric R. Gross, M.D., Ph.D.
Anesthesiology December 2016, Vol.125, 1171-1180. doi:https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001377

Critical Care Medicine Clinical Science